Általános Szerződési Feltételek

Elektronikus Számla, és Elektronikus Számlafizetési Szolgáltatás igénybevételére (a továbbiakban: ÁSZF)

amely létrejött elektronikus úton egyrészről

Cégneve: AppSol Informatikai Zrt.
rövidített cégneve: AppSol Zrt.
székhelye: 1122 Budapest, Goldmark Károly u 35.
cégjegyzékszáma: 01-10-047223
adószáma: 23597389-2-43

a továbbiakban Szolgáltató

másrészről a Számlakibocsátó által megadott és a regisztráció során megerősített adatokkal rendelkező, és a Számlakibocsátó által már korábban nyilvántartásba vett természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb jogalany, aki saját nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, a továbbiakban Ügyfél között,

a továbbiakban a Szolgáltató és az Ügyfél együttesen mint Felek között, az alábbi feltételekkel:

1. Az ÁSZF tárgya

Szolgáltató kijelenti, hogy elektronikus számla és elektronikus számlafizetési rendszert (a továbbiakban e-számla-szolgáltatást) üzemeltet. Az e-számla-szolgáltatás olyan elektronikus szolgáltatás, ahol a regisztrált e-számlafogadó felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) az általa kiválasztott számlakibocsátó – a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló, a Szolgáltató e-számla-szolgáltatás nyújtására szolgáló internetes honlapján már számlakibocsátóként (korábban és a továbbiakban: Számlakibocsátó) megjelent – Ügyfélnek címzett hiteles elektronikus számláját megtekintheti, és a Szolgáltatóval az e-számla-szolgáltatáshoz kapcsolódóan együttműködési megállapodást kötött pénzintézeteken keresztül fizetheti. Az ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott e-számla-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, az e-számla-szolgáltatás igénybevétele során a szerződő Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

2. Az ÁSZF hatálya

2.1 Az e-számla-szolgáltatásra történő regisztrációval az ÁSZF feltételeit az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató és az Ügyfél között az ÁSZF által szabályozott megállapodás akkor jön létre, amikor az Ügyfél az e-számla-szolgáltatásra vonatkozó jelen ÁSZF rendelkezéseit a 4.1 pontban részletezett eljárás keretében elfogadja.

2.2 A jelen ÁSZF ráutaló magatartással létrejött megállapodásnak minősül. A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejövő ÁSZF nem kerül iktatásra. (A Szolgáltató ugyanakkor biztosítja, hogy az Ügyféllel történő 2.1 pont szerinti szerződéskötési időpont és az abban az időpontban hatályos ÁSZF a későbbiekben is hozzáférhető legyen.)

2.3 A Szolgáltató és az Ügyfél közötti ÁSZF szerinti jogviszony nem érinti az Ügyfél és a Számlakibocsátó között meglévő jogviszonyt, valamint az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetekre sem. A Szolgáltató és a Számlakibocsátó közötti jogviszony feltételeit külön szerződés tartalmazza.

2.4 Az ÁSZF határozatlan időre szól.

3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

3.1 A Szolgáltató a Számlakibocsátó által kibocsátott és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő elektronikus formátumban (xml) előállított elektronikus számlán vagy a Számlakibocsátó által rendelkezésre bocsátott számla adatállományból a Szolgáltató által elektronikus formátumban (xml) előállított elektronikus számlán elhelyezi az elektronikus aláírásról szóló törvény (2001. évi XXXV. tv.) szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírását és gondoskodik az e-számla időbélyegzővel történő ellátásáról (korábban és a továbbiakban: e-számla). Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az e-számla képernyőn megjelenített módosítatlan verziója minősül eredeti számlának, a papíralapú kinyomtatott e-számla nem hiteles számla, és nem minősül másolatnak sem.

3.2 A Szolgáltató biztonságos internetes felületen biztosítja az Ügyfél számára az e-számlák megtekintését, kezelését, illetve a számla kifizetését elektronikus úton.

3.3 A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy az Ügyfél rendelkezzen Internet-hozzáféréssel, és működő e-mail postafiókkal, továbbá olyan informatikai rendszerrel (operációs rendszer és böngésző program), mely lehetővé teszi weboldalak megtekintését.

3.4 A Szolgáltató az e-számlát hozzáférhetővé teszi az Ügyfél számára az e-számla-szolgáltatás internetes honlapján, és ezzel egyidejűleg amennyiben az Ügyfél ezt a vonatkozó beállítás igénybevétele útján kifejezetten kéri, a Szolgáltató e-mail útján késedelem nélkül értesíti az Ügyfelet arról, ha valamelyik kiválasztott Számlakibocsátótól számlája érkezett, és biztosítja, hogy az Ügyfél azt az e-számla-szolgáltatás honlapján saját felhasználónevével és jelszavával történő bejelentkezést követően megtekinthesse, és rendelkezhessen annak kifizetéséről. Amennyiben a Számlakibocsátó az e-számlához fogyasztási részletezést vagy egyéb mellékletet mellékel, az az Ügyfél számára letölthető a Számlakibocsátó által meghatározott módon és formában.

3.5 A Szolgáltató biztosítja, hogy az Ügyfél az elektronikus számlát a 8.3. pontban írt éves rendelkezésre állási idő figyelembevételével, a számla keltétől számított a 6.8 pontban meghatározott elévülési idő alatt, de legfeljebb az e-számla-szolgáltatásra irányuló jogviszony megszűnéséig bármikor megtekinthesse, kezelhesse, és a Szolgáltatóval együttműködő pénzintézeteken keresztül az e-számlákat kifizethesse, azzal hogy az e-számla a 6.9 pontban írtak szerint kerül megőrzésre.

3.6 A Szolgáltató rendszerében rögzíti, hogy az Ügyfél a számlát mikor tekintette meg, ezt a kézbesítési információt feldolgozza, majd a Számlakibocsátónak továbbítja. A Szolgáltató az Ügyfél e-számla megtekintésével és/vagy kiegyenlítésével összefüggő egyes magatartásait jelezheti a Számlakibocsátó felé.

3.7 A Szolgáltató az e-számla-szolgáltatásban partnerként résztvevő pénzintézettel létrejött külön megállapodásában foglaltak szerint lehetővé teszi, hogy az Ügyfél a Szolgáltatóval együttműködő valamely pénzintézet által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, bankkártyával, az ilyen bank internetes banki felületén az elektronikus számlát közvetlenül kifizesse.

3.8 Az e-számla alapját képező termékértékesítéssel és szolgáltatásnyújtással kapcsolatos számla- és egyéb reklamációk felvételét és intézését az e-számla-szolgáltatást igénybevevő Ügyfelek tekintetében továbbra is a Számlakibocsátó kezeli.

3.9 Az e-számla-szolgáltatást érintő technikai jellegű információk, felvilágosítások megadására, illetve az ilyen jellegű reklamációk kezelésére a Szolgáltató a megkeresésekre legkésőbb a következő munkanapon válaszadásra képes on-line ügyfélszolgálatot működtet. Az e-számla-szolgáltatás honlapja „Súgó” funkcióval és „Gyakran Ismételt Kérdések” menüponttal kerül ellátásra.

4. Az e-számla-szolgáltatás igénybevételének feltételei

4.1 Az E-számla nyitóoldalát bárki szabadon böngészheti. Az e-számla-szolgáltatások igénybevételéhez a Szolgáltató és az Ügyfél között létre kell jönnie a 2.1 pont szerint az ÁSZF rendelkezései szerinti szerződésnek. Az Ügyfél nem kezdeményezhet regisztrációt az e-számla-szolgáltatás rendszerében. Az Ügyfél regisztrációját egy, a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló Számlakibocsátó kezdeményezi, aki az adott Ügyféllel már szerződéses kapcsolatban áll. A Számlakibocsátó továbbítja a leendő Ügyfél adatait, akinek fel kívánja kínálni az e-számla-szolgáltatás igénybevételének lehetőségét, a Szolgáltató részére. A Szolgáltató az Ügyfél részére a Számlakibocsátó által megadott, az Ügyfélre vonatkozó regisztrációs adatokat tartalmazó ajánlatot küld e-mail útján, elektronikus formában. Amennyiben az Ügyfél adatait az ajánlatot tartalmazó e-mail helytelenül tartalmazza, az Ügyfél a Számlakibocsátónál kell, hogy kezdeményezze adatai módosítását. Az Ügyfél az e-számla-szolgáltatás igénybevételére felhívó ajánlatot a jelen ÁSZF kifejezett elfogadásával fogadja el, amely egyidejűleg az ajánlatot tartalmazó e-mailben szereplő regisztrációs adatainak megerősítését és a Szolgáltató adatkezelési szabályzatának megfelelő adatkezeléshez való hozzájárulását is jelenti. Az ajánlat, és ily módon a jelen ÁSZF elfogadásával a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződéses jogviszony létrejön. A Szolgáltató az ajánlatban közli az Ügyfél felhasználónevét, amelyet a Szolgáltató hoz létre, az Ügyfélnek az elfogadást követően nyílik lehetősége jelszóválasztásra.

4.2 A Szolgáltató nyomatékosan ajánlja, hogy az Ügyfél rendszeresen módosítsa jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. Tekintettel arra, hogy a jelszó és felhasználónév biztonságos megőrzése, továbbá az aktuális, az Ügyfél értesítésére alkalmas e-mail cím megadása és fenntartása az Ügyfél érdekkörébe tartozó esemény, melyek elmulasztásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

4.3 Az Ügyfélnek lehetősége van a jelszava megváltoztatására. A jelszóváltoztatásról a rendszer automatikus rendszerüzenetet küld e-mailben. Sikertelen jelszóváltoztatás esetén az Ügyfél az E-számla on-line ügyfélszolgálatához fordulhat segítségért, melynek munkatársa legalább három, a regisztráció során megadott személyes adatára kérdezve azonosítja az Ügyfelet, majd segítséget nyújt a jelszóváltoztatáshoz.

4.4 A jelen ÁSZF az e-számla-szolgáltatás www.e-szamla.hu honlapján érhető el.

4.5 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Ügyfél vonatkozásában az e-számla-szolgáltatás igénybevételét indoklás nélkül, átmenetileg vagy véglegesen visszautasítani, vagy korlátozni, különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

Valótlan vagy hiányos adatok megadása. A Szolgáltató és/vagy a Számlakibocsátók és/vagy más felhasználók/Ügyfelek személyes adataival vagy az e-számla-szolgáltatással történő bármilyen visszaélés.

4.6 Az Ügyfél számára már a 2.1 pontban meghatározott szerződéskötési időponttól kezdődően elérhetővé válik az e-számla-szolgáltatás.

4.7 A már regisztrált Ügyfeleket a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló valamennyi Számlakibocsátó kiválaszthatja, és felajánlhatja részükre az e-számla-szolgáltatás igénybevételét saját számlái vonatkozásában is. Az Ügyfél a további Számlakibocsátók megkeresését az e-számla-szolgáltatás rendszerén keresztül kapja meg. Minden egyes új Számlakibocsátó tekintetében az Ügyfél elfogadhatja, vagy visszautasíthatja az e-számla-szolgáltatás igénybevételét. 

4.8 A Szolgáltató az Ügyfél részére az e-számla-szolgáltatást térítésmentesen, ingyenesen nyújtja.

4.9 Az Ügyfél személyes adatait a Számlakibocsátónál módosíthatja. A Számlakibocsátó azon adatok vonatkozásában, amelyeket a Szolgáltató is nyilván tart az Ügyfélről, az adatváltozásról tájékoztatja a Szolgáltatót. A felhasználónév nem módosítható.

4.10 Az Ügyfél visszavonhatja az e-számla-szolgáltatás keretében tett Számlakibocsátói kiválasztását egy-egy adott Számlakibocsátó számlájára vonatkoztatva. Az Ügyfélnek az ilyen szándékát a Számlakibocsátó felé kell jeleznie, a Szolgáltató nem jogosult az Ügyfél és a Számlakibocsátó közötti jogviszony módosítására. A Számlakibocsátó és az Ügyfél közötti alkalmazott számlaformára és annak módosítására a közöttük lévő jogviszony szabályai az irányadóak.

5. A jogviszony módosulása, megszűnése

5.1 Az e-számla-szolgáltatás igénybevételének a Számlakibocsátóval egyeztetett végleges visszautasítása a Felek között a jelen ÁSZF rendelkezései szerint létrejött megállapodást megszünteti, míg az átmeneti visszautasítás vagy egyéb korlátozás annak tartalma szerint a Felek közötti jogviszonyt módosítja, amelyre nem vonatkozik az 5.2 pont.

5.2 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása az e-számla-szolgáltatás honlapján való közzététellel válik hatályossá, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató e-mailben értesíti az Ügyfeleket az ÁSZF módosításáról.

5.3. A szerződés felmondásának szabályai az Ügyfél részéről

5.3.1. Az Ügyfél bármikor jogosult olyan tartalmú felmondó nyilatkozatot tenni a Szolgáltató felé, hogy az e-számla-szolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni. Ebben az esetben az Ügyfél haladéktalanul köteles értesíteni a Számlakibocsátókat, és a Számlakibocsátókkal fennálló jogviszonya szerinti szabályok szerint eljárni a számlázási forma megváltoztatása iránt.  Az Ügyfél a felmondás Számlakibocsátóknál történő átfutását követően a Számlakibocsátók által kibocsátott számlákat ismét papíralapon kapja. A Szolgáltató az Ügyfél felmondását követően 30 napig (átfutási időszak) tartja fenn az Ügyfél tekintetében az e-számla-szolgáltatás elérhetőségét. A Szolgáltató az Ügyfél általi felmondást követően csak az átfutási időszakban köteles az Ügyfél részére az adott Számlakibocsátó vonatkozásában elektronikus számlát az e-számla-szolgáltatás útján elérhetővé tenni. Az átfutási időben az Ügyfél szerződésszerű magatartást köteles tanúsítani.

5.3.2. Az Ügyfél írásban, ajánlott tértivevényes küldeményként a Szolgáltatónak megküldött vagy az e-számla-szolgáltatás honlapján erre rendelkezésre álló elektronikus forma kitöltésével és elküldésével 30 napos felmondási idővel (átfutási idő) mondhatja fel a jelen ÁSZF által szabályozott szerződést.

5.3.3. Az Ügyfél és a Szolgáltató közötti jogviszonynak a felmondási (átfutási idő) leteltét követően történő megszűnését követően az Ügyfél csak abban az esetben érheti el újból az e-számla-szolgáltatást, ha a megszűnést követő – a korábbi felhasználónevével és jelszavával történő – első belépésnél kifejezetten elfogadja az abban az időpontban a Szolgáltatónál érvényben lévő ÁSZF-et, és így új szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között.

5.3.4. Az Ügyfél az 5.2 pont szerinti ÁSZF módosításra tekintettel, a módosítás hatálybalépésétől számított 5 napon belül, továbbá a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Ügyfél előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 napon belül szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondásra azonban csak a térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások tekintetében van lehetőség, a díjmentes szolgáltatás megszüntetésére ilyen esetekben is a rendes felmondás az irányadó.

5.4 A szerződés felmondása a Szolgáltató részéről

5.4.1. A Szolgáltató rendes felmondással 30 napos határidővel az Ügyfélnek címzett nyilatkozattal írásban, ajánlott, tértivevényes küldeményben felmondhatja a jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyt. A felmondásról a Szolgáltató értesíti az érintett Számlakibocsátókat.

5.4.2. A Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:

i) Amennyiben az Ügyfél akadályozza, vagy veszélyezteti az e-számla-szolgáltatás rendeltetésszerű működését, így különösen, ha:

Az Ügyfél olyan elektronikus levelet küld, amely:
feladójának e-mail címét szándékosan hamisan adja meg, vagy elfedi,
vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz.

csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a Szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki, és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet, 

tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, politikai ellentétet szító e-mail.

ii) Ügyfél a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre, különösen:

az e-számla-szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve az e-számla-szolgáltatás igénybevétele közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet,

az e-számla-szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet,

az e-számla-szolgáltatást nyújtó, illetve igénybevevők személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amelyek az Ügyfeleket kompromittálhatják, illetve a számítógép működését hátrányosan befolyásolhatják,

mások tulajdonát képező számítógépek és azok erőforrásainak (pl. proxy, e-mail szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök) engedély nélküli felhasználása saját célra.

5.4.3. A Szolgáltató az azonnali hatályú felmondás helyett jogosult korlátozott szolgáltatást nyújtani, illetve a szolgáltatás igénybevételének biztosítását szüneteltetni a szerződésszegés idejéig. A Szolgáltató ebben az esetben a szüneteltetésről vagy a korlátozás módjáról, illetve annak megszüntetésének módjáról e-mailben értesíti az Ügyfelet.

5.4.4. A Szolgáltató a felmondást megelőzően, legalább 15 (tizenöt) napos határidővel, hitelesen aláírt elektronikus levélben köteles felszólítani az Ügyfelet a szerződésszegés megszüntetésére, amennyiben az Ügyfél szerződésszegése folyamatosan fennáll, és még orvosolható az általa okozott kár vagy érdeksérelem.

6. Személyes adatok kezelése, számlaadatok és banktitok megőrzése

6.1 A Szolgáltató jogosult az Ügyfél által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és az e-számla-szolgáltatással kapcsolatban felhasználni.

6.2 A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi az Ügyfél személyes adatait, melyeket bizalmasan kezel. A Szolgáltató a hálózatán keresztül továbbított adatokat kizárólag az e-számla-szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak az e-számla-szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé. Egyben felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az e-számla rendszer tartalmazhat ún. linkeket, illetve kapcsolatokat, mely honlapokat nem a Szolgáltató üzemeltet, és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek az e-számla-szolgáltatás adatvédelmi rendelkezéseitől.

6.3 A Szolgáltatónak az Ügyfél személyes adatait, védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.

6.4 Az Ügyfél elfogadja, hogy személyes adatait a Szolgáltató – az e-számla-szolgáltatás teljesítéséhez, a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából, a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja.

6.5 A Szolgáltató különösképp jogosult az Ügyfél által megadott személyes adatokat az általa kiválasztott Számlakibocsátónak és/vagy az e-számla elektronikus kifizetése során igénybevett pénzintézeteknek továbbítani, a Számlakibocsátóktól feldolgozásra átadott adatokat kezelni, és az Ügyfeleket értesíteni az új szolgáltatások megjelenéséről. A jelen szerződésben szabályozott eseteken túl a Szolgáltató az Ügyfelek személyes adatait hozzájárulásuk nélkül nem használja fel, és másnak sem engedélyezi a felhasználást, kivéve, ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi. A szolgáltatást működtető szerverek által rögzített adatokat, log-fájlokat nem anonimizált módon kizárólag vita esetén használhatja fel a Szolgáltató, az Ügyfél, a Számlakibocsátó vagy egyéb érintett fél.

6.6 Az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, azokba bármikor betekinthet. A tájékoztatást a Szolgáltató köteles a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban megadni.

6.7 A Szolgáltató kijelenti, hogy adattovábbítás és adattárolás során a kiválasztott Számlakibocsátókon, a Szolgáltatón és az Ügyfélen kívül más az adatokhoz jogszerűen nem férhet hozzá.

6.8 A Szolgáltató az Ügyfélről nyilvántartást vezet. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a 2003. évi XCII. Az adózás rendjéről szóló törvény szerint az adó megállapításához való jog elévülési ideje annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év eltelte, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A Szolgáltató rendszeréből az egyes számlák ezen elévülési idő elteltével kerülnek törlésre. Az Ügyfél a nevezett elévülési időre tekintettel tudomásul veszi, hogy az adati az e-számla rendszerből a jelen ÁSZF által szabályozott jogviszony megszűnését követően kerülnek törlésre, de nem korábban, mint a nevezett elévülési idő eltelte. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató az e-számla-szolgáltatással kapcsolatos felhasználói tevékenységét naplózhatja. Az ennek során keletkezett .log fájlok szintén a jelen ÁSZF által szabályozott jogviszony megszűnését követően kerülnek törlésre, de nem korábban, mint a nevezett elévülési idő eltelte. Amennyiben az e-számla-szolgáltatással összefüggő jogvita miatt ez szükséges, az egyes számlák és .log fájlok az itt írt határidőt követően is, de legfeljebb a jogvita jogerős lezárásáig megőrzésre kerülhetnek az Ügyfél kifejezett kérésére.

6.9 Az Ügyfél köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználói azonosító, illetve jelszó védelme érdekében. Az Ügyfél felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználói azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

6.10 A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár az Ügyfél szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

6.11 A Szolgáltató a személyes adatok kezelését csak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény figyelembevételével végzi. Az adatkezelés időtartamára az általános elévülési idő az irányadó, illetve az adatkezelés céljára tekintettel az arra vonatkozó jogszabályban meghatározottak.

6.12 A Szolgáltató kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

6.13 A Szolgáltató mindenkor aktuális Adatkezelési és Adatbiztonsági szabályzata az e-számla-szolgáltatás honlapján elérhető az Ügyfelek részére.

7. Védjegy és szerzői jogok

7.1 Az e-számla-szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek és logók a Szolgáltató, a Számlakibocsátók, illetve a pénzintézetek kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, a Számlakibocsátók, illetve a pénzintézetek kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül más semmilyen módon nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé.

7.2 A megjelölések és a honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, a Számlakibocsátókat, illetve a pénzintézeteket illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a Számlakibocsátók kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

7.3 A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy az Ügyfél a 7.1 pont alatti szellemi tulajdonokat képernyőjén megjelenítse, futtassa, valamint kinyomtassa.

7.4 Az Ügyfél által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult az Ügyfél észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy az Ügyfél részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania

8. Szavatosság, felelősség

8.1 A Szolgáltató szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás a jogviszony hatálybalépésének napjától működőképes.

8.2 A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében.

8.3 A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az e-számla-szolgáltatás és annak honlapja az év minden napján, napi huszonnégy órán keresztül üzemeljen. Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató minden nap 22 órától másnap 0 óráig napi karbantartást végezhet az e-számla-szolgáltatás rendszerében, amely esetben ezen időpontok között az e-számla-szolgáltatás nem elérhető. A Szolgáltató nem tehető felelőssé ugyanakkor azért, ha az e-számla-szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap a Szolgáltatónak nem felróható műszaki vagy egyéb meghibásodás miatt nem ilyen módon üzemel. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja az e-számla-szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, szavatosságot vállal ugyanakkor azért, hogy az e-számla-szolgáltatás és a kapcsolódó honlap éves szinten legalább 99,9 (kilencvenkilenc egész kilenctized) százalékos mértékben elérhető. Az előzőekben írt szavatosságvállalás nem terjed ki arra az esetre, amikor a szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibáját harmadik személy –szállítók szoftvereinek vagy hardvereinek nem megfelelő működése – okozza, amely esetben a Szolgáltató a felelősségét olyan mértékben korlátozza, amilyen mértékben az ilyen harmadik személy – szállítók – saját felelősségüket feléje korlátozták.

8.4 A fenti 8.3 pont szerinti rendelkezésre állási érték számítása a Szolgáltató statisztikája alapján történik. A statisztika számításának alapja a tárgyévben a Szolgáltatóhoz érkező hibabejelentések időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt összes idő, feltéve, hogy a hibák a Szolgáltató érdekkörében következtek be. A rendelkezésre állás az év folyamán hibásan teljesített összesített időnek a tárgyévre számolt százalékos értéke a teljes ügyfélszámra vonatkoztatva.

8.5 A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, amikor az e-számla-szolgáltatás kiesése

i) az Ügyfél érdekkörében keletkező ok;

ii) vis maior;

iii) a Szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb ok (így különösen időjárási viszonyok, baleset, tűzeset, súlyos energiaellátási zavar, rongálás, lopás);

iv) előre bejelentett karbantartás – ideértve a 8.3 pontban megjelölt napi karbantartást is –miatt történt.

8.6 A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az e-számla-szolgáltatást és/vagy a kapcsolódó honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze vagy módosítsa, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes módon az e-számla-szolgáltatás jellegét és nem hatnak hátrányosan annak funkciójára. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot továbbá, hogy az e-számla-szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap működtetését javítási vagy megelőző karbantartás miatt, vagy továbbfejlesztés céljából felfüggessze, feltéve, hogy megtesz minden elvárható lépést annak érdekében, hogy a felfüggesztés időtartama a lehető legrövidebb legyen. A tervezett üzemszünet idejéről a Szolgáltató legalább 3 (három) naptári nappal előre, az e-számla-szolgáltatás rendszerébe történő belépés után értesíti az Ügyfelet.

8.7 A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség korlátozása arra tekintettel kerül kikötésre, hogy az e-számla-szolgáltatás igénybevétele az Ügyfél számára díjtalan.

8.8 A Szolgáltató a Számlakibocsátótól kapott számlaadatokat, illetőleg az elektronikus formátumban (xml) előállított elektronikus számlát kizárólag abból a szempontból ellenőrzi, hogy azok a jogszabályban előírt formátumúak-e, ideértve azt is, hogy biztosítva van-e a hatályos jogszabályi lehetséges adattartalom megjelenítésének lehetősége.

8.9 A Szolgáltató semmilyen tekintetben nem felel az olyan tényleges vagyoni vagy nem vagyoni kárért, illetve elmaradt haszonért, amely az Ügyfelet abból fakadóan éri, hogy a Számlakibocsátó hibás adatokat szolgáltatott vagy adatszolgáltatási kötelezettségének hibásan tett eleget. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan tényleges vagyoni vagy nem vagyoni kár, illetve elmaradt haszon tekintetében is, amely az Ügyfelet a számlavezető bank magatartása, helytelen eljárása vagy mulasztása miatt éri. A fizetési határidők betartása az Ügyfél kizárólagos felelőssége, a banki átfutási időkre is figyelemmel. A Szolgáltató a számlák késedelmes kiegyenlítéséért való felelősségét kifejezetten kizárja.

8.10 A Szolgáltató kizárja a regisztráció során helytelen vagy működésképtelen e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Ügyféltől.

8.11 A Szolgáltató az Ügyfél adataiban történt változások a Számlakibocsátók felé történő bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Ügyféltől.

8.12 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért, amely a bankkártyával történő számlafizetés következtében keletkezik.

8.13 A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet az Ügyfél vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

8.14 Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely az Ügyfél, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik (vis maior), és valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

9. Záró rendelkezések

9.1 A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

9.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre különösen az 1959. évi IV. törvény, az 1999. évi LXXVI. törvény, az 1992. évi LXIII. Törvény és a 20/2004. (IV.21.) PM rendelet az elektronikus számláról vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

9.3 Jelen szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseik rendezésére szerződő Felek a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Budapest, 2021. január 1.

CIB