Szolgáltatói Szerződés, Elektronikus Számla, és Elektronikus Számlafizetési Szolgáltatás igénybevételére

Amely létrejött egyrészről az
A társaság neve:

AppSol Informatikai Zrt.,

Rövidített neve:

AppSol Zrt.,

A társaság székhelye:

1122 Budapest, Goldmark Károly u 35.

Cégjegyzékszáma:

01-10-047223,

Adószáma:

23597389-2-43,
mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),


másrészről a számlakibocsátó (a továbbiakban: Számlakibocsátó), /a továbbiakban együtt: Szerződő Felek/


között az alábbi feltételekkel jött létre 1. A szerződés tárgya

  Szolgáltató kijelenti, hogy elektronikus számla és elektronikus számlafizetési rendszert (a továbbiakban e-számla szolgáltatás) üzemeltet.

  Az e-számla szolgáltatás olyan elektronikus szolgáltatás, ahol a regisztrált e-számlafogadó felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) az általa kiválasztott számlakibocsátó – a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló, a Szolgáltató e-számla szolgáltatás nyújtására szolgáló internetes honlapján már számlakibocsátóként (korábban és a továbbiakban: Számlakibocsátó) megjelent – Ügyfélnek címzett hiteles elektronikus számláját megtekintheti, és a Szolgáltatóval az e-számla szolgáltatáshoz kapcsolódóan együttműködési megállapodást kötött pénzintézeteken keresztül fizetheti.

  A szerződés a Szolgáltató által nyújtott e-számla szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződési feltételeket, az e-számla szolgáltatás igénybevétele során a szerződő Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások
  1. A Szolgáltató a Számlakibocsátó által kibocsátott és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő elektronikus formátumban (xml) előállított elektronikus számlán vagy a Számlakibocsátó által rendelkezésre bocsátott számla adatállományból a Szolgáltató által elektronikus formátumban (xml) előállított elektronikus számlán elhelyezi az elektronikus aláírásról szóló törvény (2001. évi XXXV. tv.) szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírását és gondoskodik az e-számla időbélyegzővel történő ellátásáról (korábban és a továbbiakban: e-számla). A Számlakibocsátó tudomásul veszi, hogy a digitálisan aláírt, időpecséttel ellátott és a Szolgáltató szerverein tárolt e-számla módosítatlan verziója minősül eredeti számlának, a papírra kinyomtatott e-számla nem hiteles számla, és nem minősül másolatnak sem.
  2. A Szolgáltató biztonságos internetes felületen biztosítja az Ügyfél számára az e-számlák megtekintését, kezelését, illetve a számla kifizetését elektronikus úton.
  3. A Számlakibocsátó kijelenti, hogy Ügyfele rendelkezik Internet-hozzáféréssel, és működő e-mail postafiókkal, továbbá olyan informatikai rendszerrel (operációs rendszer és böngésző program), mely lehetővé teszi WEB oldalak és ezen keresztül az e-számlák megtekintését.
  4. A Szolgáltató az e-számlát hozzáférhetővé teszi az Ügyfél számára az e-számla szolgáltatás internetes honlapján, és ezzel egyidejűleg amennyiben az Ügyfél ezt a vonatkozó beállítás igénybevétele útján kifejezetten kéri, a Szolgáltató e-mail útján késedelem nélkül értesíti az Ügyfelet arról, ha Számlakibocsátótól számlája érkezett, és biztosítja, hogy az Ügyfél azt az e-számla szolgáltatás honlapján saját felhasználónevével és jelszavával történő bejelentkezést követően megtekinthesse, rendelkezhessen annak kifizetéséről. Amennyiben a Számlakibocsátó az e-számlához fogyasztási részletezést vagy egyéb mellékletet mellékel, az az Ügyfél számára letölthető a Számlakibocsátó által meghatározott módon és formában.
  5. A Szolgáltató biztosítja, hogy az Ügyfél az elektronikus számlát az ÁSZF-ben meghatározott éves rendelkezésre állási idő figyelembevételével, a számla keltétől számított, a vonatkozó törvények által meghatározott elévülési idő alatt, az e-számla szolgáltatásra irányuló jogviszony megszűnéséig bármikor, de legfeljebb a számlák új tárolóhelyre történő mentéséig (a megszünéstől számított maximum két hónapig) megtekinthesse, kezelhesse, és a Szolgáltatóval együttműködő pénzintézeteken keresztül az e-számlákat kifizethesse, azzal hogy az e-számla a vonatkozó jogszabály szerint kerül megőrzésre.
  6. A Szolgáltató az e-számla szolgáltatásban partnerként résztvevő pénzintézettel létrejött külön megállapodásában foglaltak szerint lehetővé teszi, hogy az Ügyfél a Szolgáltatóval együttműködő valamely pénzintézet által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, bankkártyával, az ilyen bank internetes banki felületén az elektronikus számlát közvetlenül kifizesse.
  7. Az e-számla alapját képező termékértékesítéssel és szolgáltatásnyújtással kapcsolatos számla és egyéb reklamációk felvételét és intézését az e-számla szolgáltatást igénybevevő Ügyfelek tekintetében továbbra is a Számlakibocsátó kezeli. A Szolgáltató az ő számára beérkező számla vagy szolgáltatás elleni panaszokat haladéktalanul továbbítja a Számlakibocsátó felé. A nem, vagy késedelmes továbbításból származó esetleges károkért felek kizárják Számlakibocsátó felelősségét.
  8. Az e-számla szolgáltatást érintő technikai jellegű információk, felvilágosítások megadására, illetve az ilyen jellegű reklamációk kezelésére a Szolgáltató a megkeresésekre legkésőbb a következő munkanapon válaszadásra képes on-line ügyfélszolgálatot működtet. A Szolgáltató biztosítja, hogy az elektronikus számlát, a számla keltétől számított és meghatározott elévülési idő alatt, de legfeljebb az e-számla szolgáltatásra irányuló jogviszony megszűnésekor a számlák új tárolóhelyre történő mentéséig (de a megszűnéstől számított maximum 2 hónapig) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvénynek megfelelően T+8 évig megfelelően tárolja. A szerződés esetleges megszűnésekor gondoskodik arról, hogy a számla új tárolóhelyre kerüléséig (de a megszűnéstől számított maximum 2 hónapig) folyamatosan elérhető marad. Ezt követően a számlákat haladéktalanul elektronikus adathordozón átadja a Számlakibocsátó részére.
 2. Az e-számla szolgáltatás igénybevételének feltételei
  1. Az E-számla nyitóoldalát bárki szabadon böngészheti. Az Ügyfél nem kezdeményezhet regisztrációt az e-számla szolgáltatás rendszerében. Az Ügyfél regisztrációját egy, a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló Számlakibocsátó kezdeményezi, aki az adott Ügyféllel már szerződéses kapcsolatban áll.
  2. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelszó és felhasználónév biztonságos megőrzése, továbbá az aktuális, az Ügyfél értesítésére alkalmas e-mail cím megadása és fenntartása az Ügyfél érdekkörébe tartozó esemény, melyek elmulasztásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel. A Szolgáltató 3 (három) havonta legalább egyszer felszólítja az Ügyfelet a jelszavának megváltoztatására.
  3. A jelen szerződésben foglalt e-számla szolgáltatás www.e-szamla.hu honlapon érhető el.
  4. A már regisztrált Ügyfelek a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló többi Számlakibocsátót is értesíthetik az e-számla szolgáltatás igénybevételéről saját számláik vonatkozásában.
  5. A Szolgáltató az Ügyfél részére az e-számla szolgáltatást térítésmentesen, ingyenesen nyújtja.
  6. Az Ügyfél személyes adatait a Számlakibocsátónál módosíthatja. A Számlakibocsátó azon adatok vonatkozásában, amelyeket a Szolgáltató is nyilván tart az Ügyfélről, az adatváltozásról tájékoztatja a Szolgáltatót. A felhasználónév nem módosítható.
  7. Szolgáltató nem jogosult az Ügyfél és a Számlakibocsátó közötti jogviszony módosítására. A Számlakibocsátó és az Ügyfél közötti alkalmazott számlaformára és annak módosítására a közöttük lévő jogviszony szabályai az irányadóak.
 3. A jogviszony módosulása, megszűnése
  1. A jelen szerződés határozatlan időre szól, amelyet bármelyik fél a másikhoz címzett írásban közölt felmondással szüntethet meg. A felmondási idő 30 (harminc) nap.
 4. Személyes adatok kezelése, számlaadatok és banktitok megőrzése
  1. A Szolgáltató jogosult az Ügyfél által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és az e-számla szolgáltatással kapcsolatban felhasználni.
  2. A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi az Ügyfél személyes adatait, melyeket bizalmasan kezel. A Szolgáltató a hálózatán keresztül továbbított adatokat kizárólag az e-számla szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak az e-számla szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé. Egyben felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az e-számla rendszer tartalmazhat ún. linkeket, illetve kapcsolatokat, mely honlapokat nem a Szolgáltató üzemeltet, és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek az e-számla szolgáltatás adatvédelmi rendelkezéseitől. A Szolgáltatónak az Ügyfél személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.
  3. A Szolgáltató különösképp jogosult az Ügyfél által megadott személyes adatokat az általa kiválasztott Számlakibocsátónak és/vagy az e-számla elektronikus kifizetése során igénybevett pénzintézeteknek továbbítani, a Számlakibocsátóktól feldolgozásra átadott adatokat kezelni, az Ügyfeleket értesíteni az új szolgáltatások megjelenéséről. A jelen szerződésben szabályozott eseteken túl a Szolgáltató az Ügyfelek személyes adatait hozzájárulásuk nélkül nem használja fel, és másnak sem engedélyezi a felhasználást, kivéve ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi. A szolgáltatást működtető szerverek által rögzített adatokat, log-fájlokat nem anonimizált módon kizárólag vita esetén használhatja fel a Szolgáltató, az Ügyfél, a Számlakibocsátó vagy egyéb érintett fél. Erről Szolgáltató a regisztráció során az ÁSZF elfogadásával tájékoztatja és nyilatkoztatja az Ügyfelet.
  4. Szolgáltató kijelenti, hogy az adattovábbítás és adattárolás során a kiválasztott Számlakibocsátókon, a Szolgáltatón és az Ügyfélen kívül más, az adatokhoz jogszerűen nem férhet hozzá.
  5. Az Ügyfél köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználói azonosító, illetve jelszó védelme érdekében. Az Ügyfél felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználói azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
  6. A Szolgáltató a személyes adatok kezelését csak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény figyelembevételével végzi. Az adatkezelés időtartamára az általános elévülési idő az irányadó, illetve az adatkezelés céljára tekintettel az arra vonatkozó jogszabályban meghatározottak.
  7. Szolgáltató kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.
 5. Védjegy és szerzői jogok
  1. Az e-számla szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek és logók a Szolgáltató, a Számlakibocsátók, illetve a pénzintézetek kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, a Számlakibocsátók, illetve a pénzintézetek kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül más semmilyen módon nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé.
  2. A megjelölések és a honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, a Számlakibocsátókat, illetve a pénzintézeteket illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat Szolgáltató, illetve a Számlakibocsátók kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 6. Szavatosság, felelősség
  1. A Szolgáltató szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás a jogviszony hatálybalépésének napjától működőképes.
  2. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása okozott. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az e-számla szolgáltatás és annak honlapja az év minden napján, napi huszonnégy órán keresztül üzemeljen. A Számlakibocsátó l kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató minden nap 22 órától másnap 0 óráig napi karbantartást végezhet az e-számla szolgáltatás rendszerében, amely esetben ezen időpontok között az e-számla szolgáltatás nem elérhető. A Szolgáltató nem tehető felelőssé ugyanakkor azért, ha az e-számla szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap a Szolgáltatónak nem felróható műszaki vagy egyéb meghibásodás miatt nem ilyen módon üzemel. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja az e-számla szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, szavatosságot vállal ugyanakkor azért, hogy az e-számla szolgáltatás és a kapcsolódó honlap éves szinten legalább 99,9 (kilencvenkilenc egész kilenctized) százalékos mértékben elérhető. Az előzőekben írt szavatosságvállalás nem terjed ki arra az esetre, amikor a szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibáját harmadik személy szállítók szoftvereinek vagy hardvereinek nem megfelelő működése okozza, amely esetben a Szolgáltató a felelősségét olyan mértékben korlátozza, amilyen mértékben az ilyen harmadik személy szállítók saját felelősségüket feléje korlátozták.
  3. A rendelkezésre állási érték számítása a Szolgáltató statisztikája alapján történik. A statisztika számításának alapja a tárgyévben a Szolgáltatóhoz érkező hibabejelentések időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt összes idő, feltéve, hogy a hibák a Szolgáltató érdekkörében következtek be. A rendelkezésre állás az év folyamán hibásan teljesített összesített időnek a tárgyévre számolt százalékos értéke a teljes ügyfélszámra vonatkoztatva.
  4. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, amikor az e-számla szolgáltatás kiesése
   1. az Ügyfél érdekkörében keletkező ok;
   2. vis maior;
   3. a Szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb ok (így különösen időjárási viszonyok, baleset, tűzeset, súlyos energiaellátási zavar, rongálás, lopás);
   4. előre bejelentett karbantartás – miatt történt.
  5. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az e-számla szolgáltatást és/vagy a kapcsolódó honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze vagy módosítsa, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a jelen szerződésben foglaltakkal ellentétes módon az e-számla szolgáltatás jellegét és nem hatnak hátrányosan annak funkciójára. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot továbbá, hogy az e-számla szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap működtetését javítási vagy megelőző karbantartás miatt, vagy továbbfejlesztés céljából felfüggessze, feltéve, hogy megtesz minden elvárható lépést annak érdekében, hogy a felfüggesztés időtartama a lehető legrövidebb legyen. A tervezett üzemszünet idejéről a Szolgáltató legalább 3 (három) naptári nappal előre, az e-számla szolgáltatás rendszerébe történő belépés után értesíti az Ügyfelet és a Számlakibocsátót.
  6. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség korlátozása arra tekintettel kerül kikötésre, hogy az e-számla szolgáltatás igénybevétele az Ügyfél számára díjtalan.
  7. A Szolgáltató a Számlakibocsátótól kapott számlaadatokat, illetőleg az elektronikus formátumban (xml) előállított elektronikus számlát kizárólag abból a szempontból ellenőrzi, hogy azok a jogszabályban előírt formátumúak-e, ideértve azt is, hogy biztosítva van-e a hatályos jogszabályi lehetséges adattartalom megjelenítésének lehetősége.
  8. A Szolgáltató semmilyen tekintetben nem felel az olyan tényleges vagyoni vagy nem vagyoni kárért, illetve elmaradt haszonért, amely az Ügyfelet abból fakadóan éri, hogy a Számlakibocsátó hibás adatokat szolgáltatott vagy adatszolgáltatási kötelezettségének hibásan tett eleget. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan tényleges vagyoni vagy nem vagyoni kár, illetve elmaradt haszon tekintetében is, amely az Ügyfelet a számlavezető bank magatartása, helytelen eljárása vagy mulasztása miatt éri. A fizetési határidők betartása az Ügyfél kizárólagos felelőssége, a banki átfutási időkre is figyelemmel. A Szolgáltató a számlák késedelmes kiegyenlítéséért való felelősségét kifejezetten kizárja. A Szolgáltató az Ügyfél adataiban történt változások a Számlakibocsátók felé történő bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.
  9. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely az Ügyfél, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik (vis maior), valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.
  10. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy Magyarországon bevett gyakorlat a kimenő számlák könyvelők illetve könyvvizsgálók általi kiállítása külön szerződés alapján. Szolgáltató    hozzájárul, hogy Számlakibocsátó a Szolgáltató által nyújtott e-számla szolgáltatáshoz kiadott felhasználónév és jelszó párost, könyvelőjének, illetve könyvvizsgálójának átadja, ezáltal ahhoz hozzáférést biztosít. A számlák harmadik fél által való kiállításából illetve az e-számla szolgáltatáshoz való hozzáférés harmadik félnek történő átadásából eredő károkért kizárólag a Számlakibocsátót terheli felelősség.
 7. Díjazás

  A Számlakibocsátó a Szolgáltató részére a szerzõdés 1. pontjában részletezett munkák ellenértékeként minden e-számla, bizonylat (a továbbiakban: Tranzakció) után díjat fizet, a következők szerint:

  Szerződő felek rögzítik, hogy a Tranzakciók utáni elszámolási időszak (a továbbiakban: Elszámolási időszak) a naptári hónappal egyezik meg. A tárgyhóban teljesített Tranzakciók elszámolása a tárgyhót követő 2. napig történik meg. A tárgyhóban végzett Tranzakciókról a Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki, amelyet a Számlakibocsátó a számla beérkeztét követõ 8 napon belül átutalással köteles teljesíteni a Szolgáltató CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700024-66949985-51100005 számlaszámára.

  Szerződő felek rögzítik, hogy a feltüntetett összegek ÁFA nélkül értendők.Egység Ár (Ft)

25 Ft / tranzakció
 1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.


Jelen szerződésből eredő esetleges vitákat a felek megkísérlik közvetlen tárgyalás útján rendezni. Ennek eredménytelensége esetére Szerződő Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar rendes bíróság eljárásának.


A Szerződő Felek a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.


Szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.